หน้าแรก

ทนายคมสันต์ สุขกุล

ความชำนาญการพิเศษ

 • ที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)【Click】
 • จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (Copyright)【Click】
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark)【Click】
 • จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent)【Click】
 • ร่างและทำสัญญาทางธุรกิจต่างๆ ตามกฎหมาย【Click】
 • เร่งรัดติดตามหนี้สินให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจทวงหนี้ตามกฎหมาย 【Click】
 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 【Click】
 • รับรองเอกสารและลายมือชื่อโดยทนายความ (Notary Service Attorney) 【Click】
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดบริคณห์สนธิ 【Click】
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี ตามคำพิพากษาของศาล 【Click】
 • ว่าความ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 【Click】

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 28 พ.ศ.2545 【Click】
 • วิชาว่าความ รุ่น 21 สภาทนายความ พ.ศ.2547 【Click】
 • นักบริหารภาษี (Tax Controller) รุ่นที่ 6 โรงเรียนภาษี พ.ศ.2548【Click】

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร เทคนิคการทำคดีปกครอง และคดีอาญาทุจริตภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 2 【Click】
 • หลักสูตร กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม  【Click】
 • หลักสูตร วุฒิบัตรผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครอง ภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 2 สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร เทคนิคการบริหารสัญญาก่อสร้างภาครัฐด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก กระทรวงยุติธรรม 【Click】
 • หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ชาญดิษลอว์  【Click】
 • หลักสูตร ผ่าสำนวนคดีเด็ด จากทนายกระดูกเหล็ก 【Click】
 • หลักสูตร กระบวนการพิจารณาคดีกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม 【Click】
 • หลักสูตร การสร้างบุคลากรผู้มีความรู้เฉพาะด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 【Click】
 • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 【Click】
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออกไปอาเซียนและจีน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 【Click】
 • หลักสูตร การดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber) รุ่นที่ 1 เครือข่ายนักกฎหมายไซเบอร์ 【Click】
 • หลักสูตร โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร ทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 1 สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร ทนายความอาสาประจำโครงการช่วยเหลือฝ่ายคดี กรุงเทพมหานคร สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร ทนายความผู้ปฎิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1 สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก สภาทนายความ 【Click】
 • หลักสูตร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม【Click】
 • หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (Consultant Certification) Level 1 สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา【Click】
 • หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (Consultant Certification) Level 2 สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา【Click】
 • หลักสูตร หมอธุรกิจ (วินิจฉัยสถานประกอบการ) ประจำปี 2563 สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม【Click】
 • หลักสูตร นักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา DECHA & IBS TRAINING  CENTER【Click】

วิทยากรบรรยายพิเศษ

 • บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ คู่คิด SME ไทย” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 【Click】

ประวัติการทำงานภาคเอกชน

 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท พรีเมียลูบริแคนท์ จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท สยามลูบริแคนท์อินดัสทรี่ จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่ จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท พาแมค จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประวัติการทำงานภาคสังคม

 • ทนายความอาสา กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม
 • ทนายความอาสา ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ
 • ทนายความอาสา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน สภาทนายความ

ประวัติการรับรางวัล

 • รางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจ ปี พ.ศ. 2563 สาขา “ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SME ไทย” โดย พลเอก จิตติสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบรางวัล 【Click】
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จมาตรฐานต้นแบบคุณภาพหนึ่งการันตีคุณค่าความภูมิใจในระดับภูมิภาคเอชีย ปี พ.ศ. 2564 “บุคคลต้นแบบ” Prototypes ASIA Plus Model Awards 2021 โดย ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีมอบรางวัล【Click】

ทำไมต้องจ้างทนายคมสันต์ ?

 • ทนายคมสันต์ สุขกุล มีตัวตนบนโลกออนไลน์สามารถติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก 【Click】 ติ๊กต๊อก【Click】 และยูทูป 【Click】
 • ทนายคมสันต์ สุขกุล ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดยผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่น 21 พ.ศ.2546 【Click】
 • สภาทนายความได้ออกหนังสือรับรองว่านายคมสันต์ สุขกุล ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจริง และไม่เคยถูกลงโทษประพฤติผิดมรรยาททนายความ 【Click】
 • ทนายคมสันต์ สุขกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด จดทะเบียนบริษัทวันที่ 29 มกราคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105551011819 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท【Click】
 • บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 29 มกราคม 2551 จดทะเบียนบริษัทมากว่า 10 ปีแล้ว จึงมีความเชื่อถือได้ว่าไม่ปิดบริษัทอย่างแน่นอน【Click】
 • บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความต่อสภาทนายความ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้รับรองจากสภาทนายความว่าเป็นสำนักงานทนายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสำนักงานทนายความโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีความเชื่อถือได้【Click】
 • บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อสภาทนายความโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 【Click】
 • บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด มีหนึ่งเดียวในโลก และจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 45 สำนักงานกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวได้ 【Click】

บริการของเรา

รับจดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับจดเครื่องหมายการค้า

รับทวงหนี้

รีวิวลูกค้า