ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์คืออะไร
ลิขสิทธิ์คืออะไร
ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนอกเหนือจากสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์งานขึ้นมามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ผลงานของตนเองในงานอันมีลิขสิทธิ์ อาทิ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเองจากความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ และประสบการณ์ในงานนั้นด้วย มิใช่เกิดจากการลอกเลียนงานของคนอื่น ผู้สร้างสรรค์งานจึงจะได้ลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ แก่งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

1.) ทำซ้ำหรือดัดแปลง คือ การทำสำเนา คัดลอก ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวทำซ้ำ ส่วนการดัดแปลง คือ การทำซ้ำ โดยการทำให้เกิดรูปแบบขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

2.) การเผยแพร่ต่อสาธารณชน เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธินำงานของตนเองมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งการจำหน่ายด้วยครับ

3.) ใช้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิเอางานของตัวเองออกให้เช่าได้นะครับ

4.) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น

5.) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ

กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 15 (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารชน (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ

สรุปลิขสิทธิ์คืออะไรนั้นผมได้เขียนไว้ข้างต้น คุณคงจะพอเข้าใจเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ลิขสิทธิ์คืออะไร คุณสามารถเข้าไปรับชมคลิปทางช่องยูทูปทนายไซเบอร์ได้ที่ คลิ๊ก>> https://shorturl.asia/3Jxz0

นอกจากนีั้ เมื่อคุณได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นมาแล้ว คุณต้องการจดแจ้งขอมูลลิขสิทธิ์คุณสามารถยื่นจดได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์” คลิ๊ก>> https://shorturl.asia/5b1SA

ลิขสิทธิ์กฎหมายให้ความคุ้มครองทันทีนับแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาไม่จำเป็นต้องไปยื่นจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แต่ผู้สร้างสรรค์สามารถไปยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ แต่มิได้เป็นการรับรองว่าผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใดไม่ เพียงแต่เป็นการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้เท่านั้น หากเกิดข้อโต้แย้งว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง ก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงต่อศาลครับ

 653 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today