ลิขสิทธ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า

คุณจะทำยังไง ? ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆ

แต่กลับมีผู้อื่นแอบอ้างเอาผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า หรือเครื่องหมายทางการค้าของคุณไปใช้กับสินค้าของผู้นั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ…

คุณจะทำยังไง? เมื่อคุณต้องการที่จะฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายกับผู้ละเมิดผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าของคุณ แต่ปรากฏว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณจึงไม่สามารถฟ้องร้องกับผู้แอบอ้างได้ ทำให้คุณสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและรายได้อย่างมหาศาล

 

แต่ที่ร้ายกว่านั้น!!! หากมีผู้แอบอ้างคนนั้นนำเอาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าของคุณ (กว่าจะคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์งานมาด้วยความยากลำบาก) ไปจดทะเบียนต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยอ้างว่า เขาคนคิดค้นและเป็นเจ้าของที่แท้จริง และกลับมาฟ้องคุณว่า “คุณเป็นผู้ทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขา”และเรียกร้องให้คุณหยุดผลิต หยุดขาย และคุณตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในข้อหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

และ

 

จะดีกว่าไหม ?ถ้าคุณนำเอาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าของคุณไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันผู้อื่นลอกเลียน และก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

 

ลิขสิทธิ์ : เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้

– สิทธิในการทำซ้ำหรือดัดแปลง

– สิทธิต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

-สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง

– สิทธิในการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น

-สิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุลิขสิทธิ์กฎหมายคุ้มครองทันที นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมา

 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

-มีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

 

เครื่องหมายการค้า : เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีสิทธิดังนี้

-มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ได้

-มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้

-มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหาย ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้

 

 614 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today