ขายเหล้ายาดอง ต้องขออนุญาตหรือไม่

“ยาดอง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า ยาที่ใช้เครื่องสมุนไพรห่อแช่เหล้า เป็นต้น กินบำรุงร่างกายหรือแก้โรค

การนำเอาเหล้าขาวมาผสมกับสมุนไพรและดองไว้ก่อนเพื่อสมุนไพรผสมกับเหล้า ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมานานแล้วนะครับ เพื่อช่วยบำรุงกำลัง และที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆ เช่น ช้างกระทืบโรง หรือพญาเสือโครงครับ

การขายยาดองเหล้า มี 2 แบบ คือ

1.) การขายยาดองจากสุราที่ไม่ได้เสียภาษี พูดง่ายๆ คือ การนำเอาเหล้าเถื่อนมาทำเป็นยาดองนั่นเองครับ แบบนี้ถือว่าเป็นการผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติตามภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 191 บัญญัติว่า ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และตามมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุรา ไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

นอกจากคนขายจะมีความผิดมีโทษปรับตามมาตราดังกล่าวแล้ว คนขายยังมีความผิดตาม มาตรา 192 บัญญัติว่า ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ถ้าสุรานั้นมีปริมาณต่ำกว่าหนึ่งลิตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และมาตรา 193 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง มาตรา 163 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 171 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.) การขายยาดองที่ทำจากสุราที่เสียภาษีแล้ว คือ นำเอาสุราที่เสียภาษีแล้วมาทำยาดองนั่นเองนะครับ แบบนี้ถือว่าไม่มีใบอนุญาตขายยาดองนะครับ ตามมาตรา 155 วรรคหนึ่ง ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน สรรพสามิต  และตามมาตรา 196 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 155 วรรคหนึ่ง มาตรา 157 มาตรา 158 มาตรา 160 วรรคหนึ่ง มาตรา 161 วรรคหนึ่ง มาตรา 162 มาตรา 167 วรรคหนึ่ง มาตรา 169 หรือมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

สรุปคือ การทำเหล้ายาดองเพื่อจำหน่ายไม่สามารถทำได้นะครับ และจะไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตด้วย

การขายยาดองที่ทำจากเหล้าที่ไม่ได้เสียภาษี มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนการขายยาดองที่ทำจากสุราที่เสียภาษี มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/GnFq4

 71,231 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today