ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี มีความผิดหรือไม่

ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ผู้กู้กับผู้ให้กู้จะตกลงกันไม่คิดดอกเบี้ยกันเลยก็ได้ เพราะอาจจะเป็นคนรู้จักหรือญาติกันจึงไม่คิดดอกเบี้ย ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญานั้นครับ ผู้กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ถ้าลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างผิดนัดตามที่ตกลงกันไว้ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

แต่ถ้าคู่สัญญาตกลงคิดดอกเบี้ยกัน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนดอกเบี้ยไว้แน่นอนว่าจะเสียดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด กฎหมายกำหนดให้ผู้กู้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยกับผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี แต่ถ้าเกินร้อยละ 15 ต่อปี ก็ให้ลดลงมาเหลือร้อยละ 15 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนด ดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี

ตัวอย่างเช่น ผู้ให้กู้ให้ผู้กู้ยืมเงินตกลงดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ก็ให้ลดลงมาเหลือร้อยละ 15 ต่อปี เท่ากับว่ากฎหมายบังคับให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยกับผู้กู้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 ตามมาตรา 3 บุคคลใด

(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย กำหนดไว้ หรือ

(ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกำหนดข้อความอันไม่จริงในเรื่องจำนวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ

(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกำหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่ง กำไรอื่นเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็น ได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไข แห่งการกู้ยืม

ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราบังคับใช้แล้ว ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยกับผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น หากเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ดอกเบี้ยทั้งหมดตกเป็นโมฆะ แต่เจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกต้นเงินคืนได้ทั้งหมดนะครับ

สรุปคือ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยกับผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้นนะครับ หากฝ่าฝืนก็มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นคดีอาญาแผ่นดิน ไม่สามารถยอมความได้นะครับ ดังนั้น ถ้าคุณเป็นผู้ให้กู้ก็ไม่ควรเรียกดอกเบี้ยกับผู้กู้เกินร้อยละ 15 ต่อปี ถือว่าผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษจำคุกด้วยนะครับ  หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/tYKko

 71,887 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today