ลิขสิทธิ์มีอายุการคุ้มครองกี่ปี


ลิขสิทธิ์ มีอายุการคุ้มครองกี่ปี
ลิขสิทธิ์แต่ละประเภทกฎหมายให้เวลาระยะการคุ้มครองที่แตกต่างกันนะครับ

โดยกฎหมายกำหนดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์แก่ผู้สร้างสรรค์งานได้แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว ถือว่างานอันมีลิขสิทธิ์นั้นตกเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ใครๆ ก็สามารถลอกเลียนแบบงานนั้นได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับ

ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศได้กำหนดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกันไปด้วย ส่วนในประเทศไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้กำหนดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไป ดังนี้

1.ผู้สร้างสรรค์คนเดียว (มาตรา 19 วรรค 1)

1.1.กฎหมายคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

1.2.หากได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

2.ผู้สร้างสรรค์หลายคน (กรณีผู้สร้างสรรค์ร่วม) (มาตรา 19 วรรค 2,3)

2.1.อายุการคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคน สุดท้ายถึงแก่ความตาย

2.2.ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

3.กรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (มาตรา 20)

3.1.อายุการคุ้มครอง 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น

3.2.แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

4.ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล (มาตรา 19 วรรคสี่)

4.1.อายุการคุ้มครอง 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

4.2.แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

5.กรณีเป็นงานภาพถ่าย, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์, สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ (มาตรา 21)

5.1.อายุการคุ้มครอง 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น

5.2.แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

6.งานศิลปประยุกต์ (มาตรา 22)

6.1.อายุการคุ้มครอง 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น

6.2.แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

7.อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของกระทรวง, ทบวง, กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่น ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่ง หรือในความควบคุมตาม (มาตรา 23)

7.1.อายุความคุ้มครอง 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น

7.2.แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์ มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สรุปลิขสิทธิ์มีอายุการคุ้มครองกี่ปีนั้น ตามกฎหมายไทยมีอายุการคุ้มครองงานตามที่ผมได้เขียนไว้ข้างต้นแล้ว เมื่อสิ้นอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายดังกล่าว งานลิขสิทธิ์นั้นตกเป็นสาธารณชนครับ

คุณสามารถดูคลิปทนายไซเบอร์เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้โดยคลิ๊ก>>https://bit.ly/3eDsLz9

 337 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today