สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คืออะไร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คืออะไร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอยู่ 2 ส่วน คือ

1.) การประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์

“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี

ซึ่งสิทธิบัตรที่เป็นผลิตภัณฑ์จะคุ้มครองพวกวัตถุ ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ทีวี รถยนต์ ตู้เย็น เป็นต้น

2.) การประดิษฐ์ที่เป็นกรรมวิธี

“กรรมวิธี” หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย

ซึ่งเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิตทั้งหมด เช่น สูตรอาหารเสริม สูตรเครื่องสำอาง เป็นต้น

ส่วนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร มีอยู่ 2 ส่วน

1.) กรณีการประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

2.) กรณีการประดิษฐ์ที่เป็นกรรมวิธี มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

สรุปคือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์ ตัวสินค้า แต่ไม่คุ้มครองกรรมวิธี และสิทธิบัตรกรรมวิธี ซึ่งจะคุ้มครองกระบวนการผลิต แต่ไม่คุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะนำสิ่งประดิษฐ์ไปยื่นจดสิทธิบัตร ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะจดเป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิบัตรกรรมวิธี  แต่ผมขอแนะนำให้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์จะคุ้มครองมากกว่าจดเป็นสิทธิบัตรกรรมวิธีครับ  หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>> https://shorturl.asia/1acoY

 70,451 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today