สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3  บัญญัติว่า “แบบผลิตภัณฑ์” หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522  มาตรา 63 บัญญัติว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตาม สิทธิบัตรหรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาใน ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย

การใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ

1.) ใช้รูปทรงของสิทธิบัตร

2.) ใช้ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์

สรุปคือ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจะให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย หากไม่จดทะเบียนสิทธิบัตรดังกล่าว กฎหมายก็ไม่คุ้มครอง และตกเป็นสาธารณะ ใครๆ ก็สามารถใช้แบบผลิตภัณฑ์นั้นได้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรครับ หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/EFnTx

 70,909 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today