สิทธิบัตรคืออะไร

เรื่องสิทธิบัตร หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  แต่สิทธิบัตรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆ ครับ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ทีวี วิทยุ เครื่องเสียง รถยนต์ ก็ถือว่าเป็นสิทธิบัตรครับ

สิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 บัญญัติว่า “สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้

การประดิษฐ์ หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นมาใหม่ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการคุ้มครองรูปร่างรูปทรงของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สิทธิบัตรนั้น คนอื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้ได้ หากใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนะครับ

สิทธิบัตรกฎหมายจะคุ้มครองต่อเมื่อนำสิ่งประดิษฐ์ไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสือรับรองการจดสิทธิบัตรจึงจะคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์ ซึ่งลิขสิทธิ์กฎหมายจะคุ้มครองทันทีนับแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นออกมา

สิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และที่สำคัญสิทธิบัตรกฎหมายคุ้มครองประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเท่านั้น ไม่คุ้มครองประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ยื่นจดทะเบียนนะครับ  สมมุติ ต้องการให้สิทธิบัตรคุ้มครองประเทศจีน เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ต้องนำสิทธิบัตรไปยื่นจดสิทธิบัตรที่ประเทศจีนครับ

สิทธิบัตรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์

2.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

3.อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นจดสิทธิบัตรได้ ต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ นี้

1.เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่

2.เป็นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

3.สามารประยุกใช้ในอุตสาหกรรมได้

การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522  มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะชนด้วยประการใดๆ

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าในหรือนอก ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร เป็นเวลาเกินกว่าสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วว่าในหรือ นอกราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด โดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้า ระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชน ของทางราชการ และการ เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายใน สิบสองเดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

ดังนั้น จะเห็นว่าสิทธิบัตรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีวี พัดลม ตู้เย็น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นสิทธิบัตรทั้งนั้นครับ ถ้าคุณคิดค้นประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างไม่ว่าจะเป็นคิดค้นสูตรอาหาร สูตรสมุนไพร เครื่องสำอาง หรืออะไรก็ได้ที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับ คุณต้องนำไปยื่นจดสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้กฎหมายคุ้มครอง ถ้าคุณไม่จดสิทธิบัตร กฎหมายไม่คุ้มครอง คนอื่นๆ มีสิทธิที่จะเอาไปใช้ได้และถือว่าเป็นสาธารณะครับ

สิ่งที่สำคัญ คุณคิดประดิษฐ์อะไรได้ต้องนำไปยื่นจดสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนำไปผลิตขายนะครับ หรือสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/8Fodl

 

 2,357 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today