สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โอนให้แก่กันได้หรือไม่

ในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประสงค์จะโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนการค้าถึงแก่ความตายจะสามารถโอนมรดกให้แก่ทายาทได้หรือไม่

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 48 บัญญัติว่า สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นไว้แล้ว ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้โอนหรือ ผู้รับโอน แจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนตาย ให้ทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผู้จัดการมรดก แจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน เพื่อดำเนินการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป

การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

สรุป คือ สิทธิการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งแก่นายทะเบียนให้ทราบก่อนวันรับจดทะเบียน ซึ่งตามมาตรา 48 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ทายาทสามารถรับมรดกสิทธิการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยให้ทายาทคนหนึ่งคนใดแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน เพื่อดำเนินการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและในกรณีการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/VIXnB

 2,315 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today