หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ สภาทนายความ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงว่า บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ โดยนายคมสันต์ สุขกุล เป็นหัวหน้าสำนักงาน ตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความฉบับที่ 2/2546 วันที่ 2 กันยายน 2546 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

 1,477 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  6 views today