หนังสือรับรองบริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551

 577 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today