หนังสือรับรองบริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือรับรองว่าบริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105551011819 มีนายคมสันต์ สุขกุล เป็นกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ 268/88 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

 949 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today