หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 สภาทนายความ

สภาทนายความ ขอมอบวุฒิบัตรนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล Mr.Khomson Sukkul ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร(รุ่นที่ 12) สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 ออกให้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552

 

 841 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today