หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2556 ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2556

 670 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today