หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออกไปอาเซียนและจีน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ธุรกิจส่วนตัว ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออกไปอาเซียนและจีน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก

 610 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today