เครื่องหมายการค้าคืออะไร


เครื่องหมายการค้า หรือที่หลายคนเรียกว่าโลโก้ หรือแบรนด์สินค้า ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหนึ่งแยกออกมาเป็นเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่จะทราบว่าเครื่องหมายการค้าคืออะไร จะต้องทราบความหมายของเครื่องหมายก่อนครับ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

เครื่องหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ตามโฆษณาตามสื่อต่างๆ ได้แก่ โคคาโคล่า เป๊ปซี่ โตโยต้า ลีวาย เป็นต้น

หน้าที่หลักๆ ของเครื่องหมายการค้า มีอยู่ 2 ข้อ ได้แก่

1.) แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า ว่าผลิตมาจากที่ใด

2.) แสดงถึงความแตกต่างของสินค้า ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายหนึ่งแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายอื่นอย่างไร

การได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้า มีอยู่ 2 แบบ ได้แก่

1.) การนำเครื่องหมายไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2.) การใช้เครื่องหมายการค้า คือ การนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าหรือบริการนั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าครับ

สรุป คือ การที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ดีที่สุด ต้องนำเครื่องหมายไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการผลิตสินค้าหรือบริการ หรือต้องการสร้างแบรนด์ จะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าจะมีโทษทางอาญาด้วย

เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสามารถที่จะดำเนินคดีกับคนที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าได้ครับ ถ้าปลอมเครื่องหมายการค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี แต่ถ้าเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/6lgFJ

 1,847 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today