เครื่องหมายการค้าโอนให้แก่กันได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าโอนให้แก่กันได้หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 49 บัญญัติว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมโอน หรือรับมรดกกันได้ ทั้งนี้จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้

การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง จะเป็นการโอนหรือรับมรดกสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

วิธีการโอนเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 51 บัญญัติว่า โอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การขอจดทะเบียนการโอน หรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนจะต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย มิฉะนั้น จะตกเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 บัญญัติว่า การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

สรุป คือ การโอนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วจะต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย หากมิได้ทำให้ถูกต้องการโอนเครื่องหมายการค้าตกเป็นโมฆะไม่สามารถใช้บังคับกันได้ หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/UQl6r

 1,973 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today