เครื่องหมายการค้า มีอายุการคุ้มครองกี่ปี

เครื่องหมายการค้า มีอายุการคุ้มครองกี่ปี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 53 บัญญัติว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนตามมาตรา 42 และอาจต่ออายุได้ตามมาตรา 54

อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 38 ด้วย

อายุการคุ้มคอรงเครื่องหมายการค้ามีอายุการคุ้มครอง 10 ปี แต่ไม่ให้นับระยะเวลาที่มีการดำเนินการคัดค้านต่อนายทะเบียนหรือระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีทางศาล

ส่วนการต่ออายุเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 54 บัญญัติว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อ นายทะเบียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในสามเดือน ก่อนวันสิ้นอายุ

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นคำขอต่ออายุตาม วรรคหนึ่ง หากประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่ออายุ ต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุและ ค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายใน หกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง หรือเมื่อเจ้าของเครื่องหมาย การค้าได้ยื่นคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายใน กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า เครื่องหมายการค้านั้นยังคงจดทะเบียนอยู่จนกว่านายทะเบียน จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

สรุปคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะต่ออายุเครื่องหมายการค้าต้องยื่นคำขอต่ออายุภายใน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุเครื่องหมายการค้า กรณีนายทะเบียนต่ออายุให้ก็ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีอายุการคุ้มครองไปอีก 10 ปี นับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิมหรือนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ได้ต่อไว้ครั้งสุดท้าย

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนโดยนายทะเบียน หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/1V9HL

 1,907 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today