เครื่องหมายมีกี่ประเภท

เครื่องหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4  บัญญัติว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

เครื่องหมาย มี 4 ประเภท ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้า

2. เครื่องหมายบริการ

3. เครื่องหมายรับรอง

4. เครื่องหมายร่วม

แต่ละประเภทผมจะมาอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1.) เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  เช่น โตโยต้า โคคาโคล่า รีจอยส์ เป็นต้น

2.) เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย บริการนั้น แตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย  ปตท. เป็นต้น

3.) เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการ รับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตคุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้านั้น หรือเพื่อการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใด ของบริการนั้น เช่น ฮาลาล เชลล์ชวนชม อย.อาหารและยา เป็นต้น

4.) เครื่องหมายร่วม หมายความว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ซีพีกรุ๊ป เอสซีจี  พีทีที เป็นต้น

ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น เจ้าของเครื่องหมายได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หากมีผู้ใดมาละเมิดโดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาครับ   หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://bit.ly/335KCww

 1,770 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today