เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่

บางคนเพิ่งเปิดร้านขายของหรือบางคนได้เปิดร้านของมานานแล้ว คุณเคยสงสัยไหมว่าต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ หรือถ้าไม่จดแล้วจะมีความผิดตามกฎหมายอะไร

ข้อดีของการจดทะเบียนพาณิชย์

1.) สร้างความน่าเชื่อถือ

การจดทะเบียนพาณิชย์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของคุณ ทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความมั่นใจว่าร้านค้าของคุณมีตัวตน เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากคุณ ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าจากร้านคุณแน่นอน

2.) สำหรับขอสินเชื่อกับธนาคาร

เมื่อคุณจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว คุณสามารถนำใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคารได้ ไม่ว่าจะขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจ ให้ธนาคารพิจารณว่าร้านของคุณมีตัวตน แต่ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อก็อยู่ในระเบียบเงื่อนไขของธนาคารด้วยนะครับ

ทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร

ทะเบียนพาณิชย์ คือ หนังสือรับรองที่หน่วยงานราชการออกให้กับผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

(4) “ผู้ประกอบพาณิชยกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่ง ประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ และให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ จำกัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วยหุ้นส่วนที่ไม่ จำกัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วย

กิจการที่ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 6 ให้ถือกิจการดั่งต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้

(1) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน

(2) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ

(3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง

(4) การขนส่ง

(5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม

(6) การรับจ้างทำของ

(7) การให้กู้ยืมเงิน การรับจำนำ การรับจำนอง

(8) การคลังสินค้า

(9) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน

(10) การรับประกันภัย

(11) กิจการอื่นซึ่งกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

(1) การค้าเร่ การค้าแผงลอย

(2) พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

(3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

(4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

(5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

(6) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มเปิดร้านค้าขายของแล้ว คุณต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มกิจการ

ร้านค้าตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่

1.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร

2.) สำนักงานเขต ทุกเขต

ร้านค้าตั้งอยู่ต่างจังหวัด ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่

1.) เทศบาล

2.) องค์กรบริหารส่วนตำบล

3.) เมืองพัทยา

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 10 การจดทะเบียนนั้น ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ อยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น

ถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาประกอบพาณิชยกิจใน ประเทศไทย สำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น

ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียน พาณิชยกิจประเภทใด ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจประเภทดังกล่าวจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี

เมื่อคุณประกอบกิจการที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว คุณไม่ไปจดทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายกำหนดโทษไว้ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 19 บัญญัติว่า ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด

(1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

(2) แสดงรายการเท็จ หรือ

(3) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคำ หรือไม่ยอมให้ นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา 17

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ดังนั้น ถ้าคุณเปิดร้านขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ กิจการใดที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คุณต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์นะครับ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าไปจดทะเบียนพาณิชย์  หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://bit.ly/3fCyuGg

 77,372 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today