อบรมเทคนิคการบริหารสัญญาก่อสร้างภาครัฐด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ทนายคมสันต์ สุขกุล ได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการบริหารสัญญาก่อสร้างภาครัฐด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก  กระทรวงยุติธรรม ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น26, สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ซึ่งเป็นการเจาะลึกสัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง เพราะหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานภาครัฐทำกับภาคเอกชนในปัจจุบันมีความซับซ้อน การบริหารสัญญาและระงับข้อพิพาทเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทุกฝ่าย

 18,241 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today