อบรมหลักสูตร วุฒิบัตรผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองภาคปฎิบัติ (เทคนิคภาคปฎิบัติสำหรับวิชาชีพ) รุ่นที่ 2

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นนักกฎหมายปกครองเพื่ออำนวยความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครองภายใต้หลักนิติธรรม (The Rule Of Law) จึงจัดให้มี “โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองภาคปฎิบัติ (เทคนิคภาคปฎิบัติสำหรับวิชาชีพ) รุ่นที่ 2 โดยทนายคมสันต์ สุขกุล ได้ร่วมอบรมหลักสูตรนี้ด้วยในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ในหลักสูตรมีเนื้อหาทั้งด้านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ฐานอำนาจของฝ่ายปกครองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะหน่วยงานทางปกครอง

 

 23,442 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today