อบรมหลักสูตร เทคนิคการทำคดีปกครองและคดีอาญาทุจริตภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 2

สถาบันต้นกล้าวิชาชีพสู่ทนายความมืออาชีพ โดยนายปรเมษฐ์ แดนดงยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้ทนายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรมคอร์ส เทคนิคการทำคดีปกครองและคดีอาญาทุจริตภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 2 เนื้อหาเข้มข้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องฐานอำนาจของฝ่ายปกครอง วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการทางวินัยและทางอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐ การร่างและการจัดทำคำคู่ความและเอกสารในคดีปกครอง การดำเนินคดีในฐานะคู่กรณีในศาลปกครอง การทำหน้าที่ทนายความในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.การร่างและการจัดทำคำคู่ความและเอกสารในคดีอาญาทุจริต และการว่าความในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

 24,949 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today