รับจดบริษัท

Content คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ : รับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์, จดทะเบียนธุรกิจต่อกรมพัฒนาธรกิจการค่า กระทรวงพาณิชย์, ขอเลขประจำตัวผู้สียภาษีอากร เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร : 

1.ลูกค้าแจ้งชื่อบริษัทต้องการจด (ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (โดยส่งทางไลน์หรือ Email)

2.เรานำชื่อไปตรวจสอบและจองชื่อ  ใช้เวลา 1-2 วันทำการ

3.เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติชื่อที่จองแล้ว ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที และลูกค้าออกแบบตราประทับบริษัท จัดส่งให้เราเป็นเป็นไฟล์ pdf หรือ png เราจัดทำตราประทับบริษัทให้ลูกค้า

4.ลูกค้าจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการจดบริษัทมาให้เรา พร้อมกับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจดบริษัท (โดยส่งทางไลน์หรือ Email)

5.เราพิมพ์เอกสารเพื่อให้ลูกค้าเซ็นชื่อ (เราจัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือลูกค้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัท) ใช้เวลาจัดพิมพ์เอกสาร ประมาณ 2-4 วันทำการ นับแต่วันที่ลูกค้าได้ส่งเอกสารมาตามข้อ 4.

6.เรายื่นจดบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ใช้เวลา 1 วัน ทำการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนี้ : 

1.ตราประทับบริษัท

2.หนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ลูกค้าเซ็นเอกสารครบถ้วนและส่งเอกสารมาให้เราแล้ว

หลักฐานการส่งมอบงาน : ต้นฉบับเอกสารหนังสือรับรองบริษัท

 197,008 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today