รับทวงหนี้

ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางการค้า หนี้เช็คเด้ง หนี้กู้ยืมเงิน ทั้งในและนอกระบบ หนี้งานบริการ หนี้ค่าเช่า หนี้บริการ หนี้สินอื่นๆ ที่อยากให้เราดำเนินการให้ โดยสำนักงานทนายความที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทวงหนี้ตามกฎหมาย

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.คุณส่งข้อมูลการเป็นหนี้มาให้ผม เช่น สำเนาบัตรประชาชนลูกหนี้ (ถ้ามี) สัญญากู้ (ถ้ามี) หลักฐานการโอนเงิน ใบส่งสินค้า ใบรับของ หรือเอกสารที่แสดงว่าลูกหนี้เป็นหนี้ เป็นต้น

2.ผมดำเนินการออกหนังสือทวงหนี้ โดยกำหนดเวลาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ลงในเอกสาร จัดส่งไปให้ลูกหนี้ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนลูกหนี้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ใช้เป็นหลักฐานทางศาล) ซึ่งก่อนส่งผมจะส่งให้คุณอ่านและตรวจสอบก่อน

3.เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อ 2.แล้ว ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินโทรทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ หรือทางสื่อโซเชี่ยวมีเดียของลูกหนี้

3.1 กรณีติดต่อลูกหนี้ได้ ฝ่ายเร่งรัดจะให้ชำระหนี้เป็นเงินก้อนทั้งหมด แต่ถ้าลูกหนี้ขอผ่อนชำระจะนำเงื่อนไขมารายงานให้คุณอนุมัติต่อไป

3.2 กรณีลูกหนี้ขอผ่อนชำระและคุณอนุมัติตามเงื่อนไขที่ลูกหนี้เสนอมาแล้ว ผมจะทำหนังสือรับสภาพหนี้ไปให้ลูกหนี้เซ็นชื่อ พร้อมกับให้ลูกหนี้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนลูกหนี้มาพร้อมกับหนังสือรับสภาพหนี้

3.3 ผมจะติดตามผลการผ่อนชำระหนี้ จนกว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ให้แก่คุณจนครบถ้วน

4.กรณีติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ ฝ่ายเร่งรัดหนี้ภาคสนามจะเดินทางไปติดตามหนี้ตามที่อยู่ของลูกหนี้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

4.1 ผมจัดพิมพ์เอกสารหนังสือมอบอำนาจให้ตามหนี้ จำนวน 1 ฉบับ และสัญญาจ้างทวงหนี้ 1 ฉบับ  ให้คุณเซ็นชื่อ (จัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือคุณจะเดินทางมาเซ็นเอกสารที่บริษัทฯ ก็ได้) และคุณต้องจัดส่งหนังสือมอบอำนาจ และสัญญาจ้างทวงหนี้ดังกล่าว พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของคุณ หรือหนังสือรับรองบริษัทของคุณ (ถ้ามี) และเอกสารเกี่ยวกับการหนี้ดังกล่าวมาด้วย)

4.2.เมื่อผมได้รับเอกสารตามข้อ 4.1 แล้ว ฝ่ายเร่งรัดหนี้ภาคสนามจะเดินทางไปติดตามหนี้ที่บ้านของลูกหนี้ต่อไป โดยคุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนวันที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้ฯ จะออกเดินทางไปตามหนี้

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการใช้บริการนี้  : คุณจะได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี้และไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ใช้เป็นหลักฐานในศาลได้)  รวมทั้งคุณจะทราบผลการติดตามหนี้ด้วย

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : ติดตามหนี้และทราบผลการติดตามหนี้ภายใน 1 เดือน

 52,352 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  8 views today