รับเจรจาประนอมหนี้

รับเจรจาประนอมหนี้ทั่วไป หนี้ล้มละลาย หนี้เงินกู้ (ในและนอกระบบ) หนี้ธนาคาร หนี้บัตรเครดิต หนี้จำนองบ้าน หนี้จำนำ หนี้เช่าซื้อรถยนต์ 

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.ลูกค้าติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อปรึกษาเบื้องต้นเพื่อทราบข้อมูลของเจ้าหนี้ว่ามีกี่ราย จำนวนหนี้เท่าไร เป็นหนี้ค่าอะไร  หลังจากพูดคุยกันแล้ว จึงจะติดต่อทางไลน์ หรือทาง Email เพื่อทนายจะได้ตรวจสอบดูเอกสารเบื้องต้นก่อน

2.ลูกค้าส่งข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของเจ้าหนี้ เช่น สัญญากู้  หนังสือรับสภาพหนี้ เช็คที่เด้ง สัญญาต่างๆ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี หรือใบวางบิลต่างๆ เป็นต้น

3.เราจัดพิมพ์เอกสารหนังสือมอบอำนาจเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ (ลูกค้ามอบอำนาจให้ทีมงานของเรา) จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า   จำนวน 1 ฉบับ, หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ และสัญญาจ้างเจรจาประนอมหนี้ จำนวน  1 ฉบับ  ให้ลูกค้าเซ็นชื่อ (เราจัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือลูกค้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัท) ใช้เวลาจัดพิมพ์เอกสาร ประมาณ  1-2 วันทำการ นับแต่วันที่ลูกค้าของเจ้าหนี้ว่ามีกี่ราย ตามข้อ 2. และลูกค้าต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมด

4.เมื่อเราได้รับเอกสารตามข้อ 3. แล้ว จะดำเนินการออกหนังสือของประนอมหนี้ โดยกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ กำหนดเวลาผ่อนชำระหนี้ วันเริ่มการผ่อนชำระหนี้ และวันสิ้นสุดการผ่อนชำระหนี้  โดยจัดส่งให้แก่เจ้าหนี้ ตามที่อยู่ภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ

5.เมื่อเจ้าหนี้ได้รับหนังสือขอประนอมหนี้ ตามข้อ 4 แล้ว ทางเราจะโทรติดตามประสานงานกับเจ้าหนี้ โดยผลจะออกมา 2 แนวทาง ดังนี้

5.1 เจ้าหนี้ยินยอมประนอมหนี้  ก็จะทำหนังสือรับสภาพหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และลูกค้าลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวต่อไป

5.2 เจ้าหนี้ไม่ยินยอมประนอมหนี้  เจ้าหนี้ก็จะฟ้องศาลเพื่อบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนี้  : การเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : ประมาณ 1-3 เดือน

หลักฐานการส่งมอบงาน : หนังสือขอประนอมหนี้ (pdf) และหนังสือรับสภาพหนี้ (pdf)

 207,138 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today