โนตารี พับลิค Notary Public

รับรองเอกสารหรือรับรองลายมือชื่อโดยทนายความ (Notarial services attorney) รับรองสำเนาเอกสาร รับรองฐานะและตำแหน่งของกรรมการบริษัทในประเทศไทย รับรองบุคคลที่มีอำนาจลงนามในสัญญา เพื่อนำเอกสารไปใช้ต่างประเทศ เป็นต้น

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.ลูกค้าแจ้งเรื่องที่จะให้ทนายความรับรอง พร้อมกับส่งเอกสารที่จะให้รับรองมาด้วย (ทางไลน์หรือ Email)

2.นัดวันและเวลา สถานที่นัดหมาย

3.เราจัดพิมพ์หนังสือรับรองไว้ให้

4.ลูกค้าถือเอกสารมาเซ็นชื่อในเอกสารตาม ข้อ 3. โดยเซ็นชื่อต่อหน้าทนายความ

5.เราออกหนังสือรับรอง พร้อมกับประทับตราให้ลูกค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนี้ : หนังสือรับรองที่ออกโดยทนายความ

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : 1 วัน

หลักฐานการส่งมอบงาน : ต้นฉบับหนังสือรับรองจากทนายความ

 

 196,589 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today