รับจดสิทธิบัตร

รับยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสินค้าไม่ให้ถูกละเมิดโดยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายจะยังไม่คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์จนกว่าจะได้ยื่นจดและได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่  สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทีวี รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือน สิ่งประดิษฐ์การเกษตร สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้  สูตรอาหาร กรรมวิธีการผลิตสินค้าหรือบริการ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า คุ้มครองรูปร่างรูปทรง แบบสินค้า เป็นต้น

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

สิทธิบัตรมี 3 ประเภท คือ

1.สิทธิบัตร การประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์) คุ้มครองการประดิษฐ์กลไกภายใน และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ 

2.สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุ้มครองรูปร่างรูปทรง หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์

3.อนุสิทธิบัตร เป็นหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร แต่เป็นการประดิษฐ์แบบง่ายไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ยุ่งยากมากนัก

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.คุณส่งงานที่จะจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมาให้ผมตรวจสอบ (โดยส่งเป็นไฟล์ pdf หรือ png ทางไลน์หรือ Email)

2.คุณส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (โดยส่งทางไลน์หรือ Email)

3.คุณตอบแบบสอบถามข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งให้ผม (ตอบให้ละเอียดที่สุด) โดยส่งทางไลน์หรือ Email หรือคุณจะสะดวกเดินทางมาให้ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเองที่บริษัทของผมก็ได้ พร้อมกับเซ็นเอกสาร

4.ผมจัดพิมพ์เอกสารให้คุณเซ็นชื่อ (ผมจะจัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือส่งทาง Email แล้วคุณปริ้นเซ็นชื่อ หรือคุณจะเดินทางมาเซ็นเอกสารที่บริษัทของผมก็ได้) ใช้เวลาจัดพิมพ์เอกสาร ประมาณ  2-3 วันทำการ นับแต่วันที่คุณได้ส่งเอกสารมาตามข้อ 2.

5.เมื่อคุณตอบแบบสอบถามข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 3.เสร็จแล้ว ผมจะทำเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับแต่วันที่คุณได้ส่งแบบสอบถามข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

6.ผมเป็นตัวแทนของคุณไปยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

7.หลังจากยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตามข้อ 6.แล้ว มีระยะเวลารอคอย คุณจึงจะได้รับหนังสือรับรองการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 สิทธิบัตร มีระยะเวลารอคอย ประมาณ 3-5 ปี นับแต่วันยื่นจดสิทธิบัตร การประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์)

7.2 อนุสิทธิบัตร  มีระยะเวลารอคอย ประมาณ 12-18  เดือน นับแต่วันยื่นจดอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์)

7.3 สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีระยะการรคอย ประมาณ 1-5 ปี นับแต่วันยื่นจดสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ รายละเวลาตามข้อ 7.1 ถึง 7.3 เป็นระยะเวลาประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาอนุมัติ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด)

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการใช้บริการนี้ :

1.เอกสารการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (pdf)

2.หนังสือรับรองการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (เมื่อจดผ่าน)

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) :

ระยะเวลาการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร ประมาณ 7-14 วันทำการ นับแต่วันที่คุณเซ็นเอกสารครบถ้วน ส่งเอกสารมาให้ผม และคุณตอบแบบสอบถามข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งให้ผม (งานจะเสร็จเร็วหรือช้าต้องคำนึงถึงแบบสอบถามข้อมูลสินค้าฯ เพราะอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ให้สมบูรณ์) และหลังจากยื่นจดสิทธิบัตรแล้วมีระยะเวลาตามข้อ 7

 137,079 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today