รับสืบทรัพย์บังคับคดี

ห้บริการรับสืบทรัพย์บังคับ ตามพิพากษาของศาล สืบ หาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของลูกหนี้ สืบหาธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน หุ้น หรือหลักทรัพย์ของลูกหนี้ สามีหรือภริยาของลูกหนี้ เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดและนำ เงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป (ศาลตัดสินคดีแล้ว)

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.ลูกค้าติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อปรึกษาเบื้องต้นเพื่อทราบข้อมูลของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา หลังจากพูดคุยกันแล้ว จึงจะติดต่อทางไลน์ หรือทาง Email เพื่อทนายจะได้ตรวจสอบดูเอกสารเบื้องต้นก่อน

2.ลูกค้าส่งข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับคดี ได้แก่ คำพิพากษาของศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี) พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนลูกหนี้ (ถ้ามี)  เป็นต้น

3.เราจัดพิมพ์เอกสารหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ (ลูกค้ามอบอำนาจให้ทีมงานของเรา) จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า   จำนวน 1 ฉบับ, หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ และสัญญาจ้างว่าสืบทรัพย์บังคับคดี จำนวน  1 ฉบับ  ให้ลูกค้าเซ็นชื่อ (เราจัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือลูกค้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัท) ใช้เวลาจัดพิมพ์เอกสาร ประมาณ  1-2 วันทำการ นับแต่วันที่ลูกค้าได้ส่งข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับคดี ตามข้อ 2  และลูกค้าต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมด

4.เมื่อเราได้รับเอกสารตามข้อ 3 แล้ว จะดำเนินการสืบทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล ทราบผลภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว

5.เมื่อสืบพบทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว เราจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นการเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดี

6.การบังคับคดี เราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าไปดำเนินการตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้  ดูแลการขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าตามคำพิพากษาของศาลต่อไ

7.หลังจากตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามข้อ 6 แล้ว เราจัดส่งไฟล์เอกสารตั้งเรื่อง (pdf) ให้ลูกค้าทางไลน์ หรือ Email

8.เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ โดยใช้เวลานัดประมาณ 1-6 เดือน นับแต่วันตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนี้  : สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : ประมาณ 6  เดือน

หลักฐานการส่งมอบงาน  : เอกสารทรัพย์สินของลูกหนี้ที่สืบพบ และเอกสารการยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้

 212,309 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today