รับจดเครื่องหมายการค้า

 

รับยื่นจดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ แบรนด์สินค้า ตราหรือยี่ห้อสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากกฎหมายจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต้องได้รับการจดทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองเครื่องหมายการค้าก่อน 

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.คุณส่งเป็นไฟล์ (pdf หรือ png) เครื่องหมาย โลโก้หรือแบรนด์ สินค้าหรือบริการ มาให้ผมตรวจสอบ (โดยส่งทางไลน์หรือ Email)

2.คุณต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาด้วย (โดยส่งทางไลน์หรือ Email)

3.ผมจัดพิมพ์เอกสารให้คุณเซ็นชื่อ (ผมจัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือส่งทาง Email แล้วคุณปริ้นออกมาเซ็นชื่อ หรือคุณจะเดินทางมาเซ็นเอกสารที่บริษัทของผมก็ได้) ใช้เวลาจัดพิมพ์เอกสาร ประมาณ  2-3 วันทำการ นับแต่วันที่คุณได้ส่งเอกสารมาตามข้อ 2.

4.ผมเป็นตัวแทนของคุณไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5.หลังจากยื่นจดเครื่องหมายการค้า ตามข้อ 4.แล้ว มีระยะเวลารอคอยประมาณ 6-12 เดือน นับแต่วันยื่นจดเครื่องหมายการค้า คุณจึงจะได้รับ หนังสือรับรองการจดเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ ระยะเวลาตามข้อ 5 เป็นระยะเวลาประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาอนุมัติ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด)

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) :

ระยะเวลาการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดเครื่องหมายการค้า ประมาณ 1-7 วันทำการ นับแต่วันที่คุณเซ็นเอกสารครบถ้วน  ส่งไฟล์เครื่องหมายการค้าให้กับผม (ส่งทางไลน์หรือ Email) และหลังจากยื่นจดลิขสิทธิ์แล้วมีระยะเวลาตามข้อ 5.

หลักฐานการส่งมอบงาน  :

1.เอกสารการยื่นจดเครื่องหมายการค้า (pdf)

2.หนังสือรับรองการจดเครื่องหมายการค้า ที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (เมื่อจดผ่าน)

 104,161 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  14 views today